Tähystyskupu Salpa-asemassa

Tähystyskupu Salpa-asemassa
Kymmenen tonnia "pehmeää" valuterästä teräsbetonikorsun katolla.

perjantai 25. syyskuuta 2015

Hengen nostatusta ja sapiskaa

Salpalinjaa rakennettiin yhteiskunnan varoilla. Vaikka kysymyksessä oli mitä tärkein ja salainen turvallisuuspoliittinen investointi itärajalle, ymmärsi linnoitustyön johtaja, kenraaliluutnantti E F Hanell myös sen läpinäkyvyyden merkityksen rahoittajan, kansan suuntaan. Taustalla oli myös vanhojen Venäjän vallan aikaisten ”vallitustöiden” epäluulojen eläminen kansan muistissa.

” Kansamme maanpuolustukseen ja erikoisesti rajojemme linnoittamiseen avokätisesti myöntämät varat velvoittavat meitä jokaista kohdaltamme säästäväisyyteen ja vastuullisuuteen rahavarojen käytössä. Uutta valtavaa linnoitusjärjestelmää luotaessa en ole voinut enkä ole tahtonut sitoa osastopäälliköiden, työryhmien päälliköiden ym käyttäjien käsiä yksityiskohtaisilla, varojen  käyttöoikeutta rajoittavilla ja säännöstelevillä määräyksillä. Olen luottanut siihen, että kukin itse ymmärtää yhteisen asiamme parhaiten hyötyvän väljempiä toimintamahdollisuuksia tarjoavalla, mutta samalla yksityiseltä esimieheltä suurempaa henkilökohtaista vastuuta vaativalla taloussysteemillä.

On kuitenkin merkkejä, jotka viittaavat siihen, ettei tätä kaikkialla ole käsitetty. Tällaisina esimerkkeinä voidaan mainita kalliitten ja linnoitustöiden tilapäisluonteen takia ylellisen hienojen kansliakalustojen ja –tarpeiden, täytekynien ja radiokoneitten yms. hankkiminen ja sekä autojen harkitsematon käyttö. Samoin kuin palkka- ja työsopimusasioihin on suhtauduttava varovaisuudella, on myöskin moraaliselta ja psykologiselta kannalta sekä linnoitustöiden maineen takia suhtauduttava erikoisen tunnontarkasti ylempänä mainittuihin niin sanoakseni henkilökunnan mukavuutta koskeviin menoihin.”

Näin Hanel kirjoittaa Linnoitustoimiston 16.1.1941 päivätyssä kiertokirjeessä, jonka aihe koskee linnoitustöitä varten luodun järjestön sisäistä lujittamista ja oikean työhengen vaalimista.

Hän myöntää, että edellä kerrotuissa asioissa saadut säästöt eivät ole suuruutensa puolesta verrattavissa esimerkiksi linnoittamisen kone- ja rakennustarpeitten aiheuttamineen rahamenoihin.

”Mutta edellämainitut muodostavat vaikeasti kontrolloitavan ja eräissä suhteissa erittäin arkaluontoisen menoerän.”

Kirjeensä alussa Hanell viittaa puolustuslaitoksen alkuaikoina kohtaamiin ennakkoluuloihin ja arvosteluihin ennen kuin se pääsi nauttimaan kansanarmeijan kaikkien suosion ja luottamuksen. Hän koki, että samanlaiset vaikeudet ovat myös tilapäisluonteisella linnoitusorganisaatiolla voitettavanaan. Ne Hanell näki peruna ”vallitustöiden” ajoilta,  osaksi aiheellisina osaksi ennakkoluuloihin perustuvina epäilyinä ja arvosteluina.

”Itsekkyys ja etuilu ovat vahingollisia; yhteisvastuu s.o. kunkin yksityisen vastuuntunto kokonaisuudesta muodostakoon vankan pohjan työllemme, jonka ihanteellinen puoli: ”rajojemme turvaaminen linnoituslaitteilla” ei saa koskaan häipyä silmiemme edestä.”

Kirjeessään Hanell tähdentää myös asioiden nopeaa ja viivyttelemätöntä hoitamista.

”Aika on linnoittamistöissä ratkaiseva tekijä. Tehtävää, mikä hyvällä tahdolla voidaan suorittaa viivyttelemättä tänään, ei ole lykättävä huomiseen, jolloin se mahdollisesti unohtuu tai myöhästyy.”

Edellä mainittuihin Hanellin esille ottamiin asioihin ei tämän blogin kirjoittajalla ole mitään lisättävää tai huomautettavaa. Viisasta, yhä kantavaa puhetta!tiistai 22. syyskuuta 2015

Palautekysely Salpavaelluksesta

Reserviläisliitto yhteistyössä Salpavaelluksen kanssa toimeenpanee palautekyselyn viime kesän Salpavaelluksesta. Salpavaelluksesta laatuaan ensimmäinen palautekysely lähetetään kuluvalla viikolla niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka ilmoittautumisten yhteydessä järjestäjien tietoon tulivat.

Vaelluksen johtaja Antti Pakkanen tähdentää, että ne jotka ilmoittivat samalla kertaa useamman henkilön vaellukselle, jakaisivat kyselyn myös heille. Näin näiden ryhmien ja useamman hengen yhteisilmoittautumisten kautta saataisiin vastauspohjaa laajemmaksi maasto-oloissa toteutetusta tapahtumasta.

Kaiken kaikkiaan Pakkanen on iloinen, että vuoden 2015 vaelluksen suojelija Reserviläisliitto ”jälkihoitona”  tarjosi tapahtumalle kyselyn järjestämisen. Se antaa aivan varmasti pohjaa jo 22 kertaa järjestetyn vaelluksen edelleen kehittämiselle. Moniin asioihin järjestäjien silmät ovat sokeutuneet tai sokeutuvat.

Salpavaelluksen järjestäjät ovat yrittäneet koko ajan keksiä uutta ja parantaa järjestelyjä. Vapaaehtoistyössä aina joku asia jää vähemmälle huomiolle tai asian korjaaminen jopa unohtuu. Toisaalta oman rajoitteensa tuo raha. Osanottomaksu on haluttu pitää mahdollisimman alhaisena ja sillä tasolla, että pystytään maksamaan seuraavan vuoden tapahtuman käynnistämiskulut. Voittoa Salpavaellus ei tuota, eikä puolustusvoimien tuen saamiseksi saakaan tuottaa.

Kyselyn avulla uskotaan kuitenkin saatavan tietoon monta sellaista asiaa ja jopa niksiä, jolla Salpalinjaa voitaisin vaelluksen kautta esitellä entistä kiinnostavammin tai huollollisesti paremmin.

Kysely on lyhyt ja siihen on helppo vastata sanalla tai parilla tai vaikkapa laveamminkin, jos aihetta on. Vaikka ensi vuoden reitit ovat suuntaa-antavasti jo pantu työn alle, perusteltu palaute ehtii vaikuttamaan oikein hyvin jo vuoteen 2016.

Vastaamista Salpavaellus-tapahtuma kannustaa arpomalla vastaajien kesken kahdelle hengelle ilmaisen osallistumisen vaellukseen 2016 voittajan haluammalle reitille.

Kun kyselyn yhteenveto valmistuu, uutisoimme sen luonnollisesti vaelluksen nettisivuilla www.salpavaellus.net  ja sitä käsitellään varmasti myös tässä blogissa Salpalinjan salat!


keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Salpalinjan sanoma aina ajankohtainen

Salpalinja rakennettiin kiireelliseen tarpeeseen välirauhan aikana 1940 – 1941. Talvisodassa kesken jäänyt Neuvostoliiton Suomen valloitusyritys saattaisi jatkua nopeastikin. Jatkosodan aikana Salpalinjan tarve hellitti hetkeksi noustakseen kesällä 1944 entistäkin akuutimmaksi ja rakentamista jatkettiin. Osin nopeasti vanhentuneella Salpalinjalla ei kuitenkaan taisteltu; linnoitus on täyttänyt tehtävänsä parhaiten silloin kuin sitä ei ole tarvittu.

Kylmän sodan vuosina vanhentuneenakin Salpalinja jatkoi olemassa olollaan tehtäväänsä. Naapuri tiesi, että se oli edelleen Suomen pääpuoluslinja itään. Sen murskaaminen oli supervallalle tietysti aina mahdollista, mutta vastaisiko siitä saatu voitto tappioita. Ilmeisesti ei. Ei edes 1968, jolloin Tsekkoslovakian miehitys sai Neuvostoliiton joukot kolistelemaan itärajallamme ja panemaan Suomen armeijan ainakin jonkin asteiseen hälytystilaan. Liikekannallepanoon saakka ei menty.

Salpalinjasta vaiettiin Suomessa aina 1980-luvulle saakka. Tuon vuosikymmenen alkuun mennessä puolustusvoimat oli jo käytännössä luopunut Salpalinjasta itärajan puolustuksen lukkona. Virallisesti tuo päätös syntyi vasta 1990-luvun alussa, jolloin puolustusvoimatkin toi Salpa-aseman julkisuuteen.

Vuonna 1994 puolustusvoimat julkaisi ensimmäinen ja toistaiseksi viimeisen Salpalinjaa käsittelevän kirjansa, Salpa-asema – sodan monumentti, jonka virkatyönä silloin kokosivat evl Ilkka Länsivaara ja kapt Arvo Tolmunen. Onneksi kirjoja aiheesta, yksi ennen ja monia sen jälkeen, on tehty muin voimin.

Itärajan linnoituksen uusi tuleminen alkoi nimenomaan 1980-luvulla, kun ensin Virolahti 1980 ja sitten Miehikkälä 1987 aloittivat Salpalinjan esittelyn kohteissa, jotka nyt ovat arvostettuja sotahistoriallisia museoita. Joensuu tuli kuvioon vuonna 1995 museokohteena. On tuotava esiin, että Ylämaan Hostikalla lähdettiin linjan esittelyssä liikkeelle osin yksityisin voimin jo 1970-luvun alussa, mutta toiminta jäi passiiviseksi ja opastaulujen varaan. Luumäellä esittely alkoi puolustusvoimien alkusysäyksellä 1994.

Salpalinjan 1980- ja vielä 1990-luvun esittelykohteiden suurin kävijäryhmä oli sotiemme veteraanit ja ylipäätään sota-ajan aikuiset. Sen jälkeen museokohteisiin ja Salpalinjaa esitteleviin tilaisuuksiin ovat tiensä löytäneet sota-ajan lapset ja sodan jälkeen syntyneet sukupolvet. Ja heistä varsinkin ne, joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat sodan eläneet joko rintamalla tai kotirintamalla.

Salpalinja sotateknisenä rakenteena ja monumenttina on edelleen huikea nähtävyys. Silti uskallan sanoa, että nykyhetkessä ja kauas tulevaisuuteen sitäkin tärkeämpi ja suurempi merkitys Salpalinjalla on aatteellisena, suomalaisen maanpuolustustahdon voimannäytteenä.Siksi sitä pitää esitellä ja pitää esillä.

Se oli koko kansan yhteinen uurastus ja panostus oman maan ja sen asukkaiden vapaan tulevaisuuden ja itsemääräämisoikeuden eteen. Silloin ei noustu barrikadeille banderollein vastustamaan sitä. Ei vaikka linnoituksen rakentamiseen käytetyllä rahalla ja työn vaatimalla voimalla olisi muuta hyvinvointia tehty huomattava määrä. Asiat pantiin tärkeysjärjestykseen.


Silloin empimättä tajuttiin, että mitä iloa on hetkellisestä hyvinvoinnista, jos kohta siitä joudutaan luopumaan kenties kokonaan tai altistutaan pitkäaikaiseen kurjuuteen. Salpalinja oli investointi tulevaisuuteen. Olisiko tuossa ajatuksessa jotain opiksi otettavaa ja muistettavaa myös tämän päivän Suomessa, tässä ja nyt? Jos on, Salpalinja on edelleen ajankohtainen!

perjantai 4. syyskuuta 2015

Salpavaellus 2016 suuntaviivat selvillä

Ensi vuoden Salpavaelluksen (1.-3.7.2016) päälinjat ovat selvillä. Ne lyötiin lukkoon eilen 3.9.-15 Virolahden Ravijoella Rantaharjussa Harjun Oppimiskeskuksen isännöimässä yhteistyöillassa. Paikalla oli paitsi vaelluksen johto-organisaatio, myös valtaosa tapahtuman vaellus- ja RUK –oppaista, yhteensä 25 henkeä.

Vaellusjohtaja Antti Pakkanen kertoi, että viime kesän vaelluksen suojelija Reserviläisliitto toimeenpanee kuluvan syyskuun aikana yhteistyössä Salpavaelluksen kanssa palautekyselyn viime vaelluksen osanottajille sikäli, kun heidän sähköpostiosoitteensa ovat tiedossa. Palaute ehtii oikein hyvin vaikuttaa vielä ensi kesän reittien yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja tapahtuman kulkuun.

23. Salpavaelluksen suojelijana on Suomen Rauhanturvaajaliitto. Suojelijan roolihan on ollut tukea vaelluksen tiedotusta ja markkinointia omilla kanavillaan ja antaa vaelluslogoon oma värinsä ja tunnuksensa. Suojelijan edustaja on perinteisesti ottanut vaeltajat vastaan tapahtuman päättävässä maanpuolustusjuhlassa ja pitänyt puheen. Näin suojelijan osuus teemoittuu varmaan nytkin tapahtuman sateenvarjona.

Suomen Rauhanturvaajaliitto on suomalaisten rauhanturvaajien veteraani- ja maanpuolustusjärjestö. Siihen kuuluu 31 lähinnä maakunnallista ja alueellista jäsenyhdistystä. Niissä on noin 6 500 henkilöjäsentä. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta ensimmäisten suomalaisten rauhanturvaajien lähdöstä maailmalle, silloin Suezille.

Edellä kerrottuun juhlavuoteen liittyen Salpavaelluksen pitkäaikainen yhteistyökumppani Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry järjestää Salpavaelluksen lipun alla ja osana vaelluskokonaisuutta yhtenä ”reittinä” kaikille rauhanturvaajille suunnatun ”Checkpoint Salpa” –tapahtuman. Se keskittyy Virolahden Ravijoella Harjun Oppimiskeskuksen tiloihin ja idylliseen kartanomaisemaan. Tapahtuma on kaksipäiväinen. Majoitus järjestyy kesällä tyhjillään olevissa oppilasasuntoloissa.

Toiminnallinen ja monipuolinen rauhanturvapainotteinen ohjelma sisältää tietysti myös mahdollisuuden (velvollisuuden) tutustua Salpalinjaan muutaman kilometrin kierroksella. Rauhanturvaajat siirtyvät sitten sunnuntaina vaelluksen päättävään maanpuolustusjuhlaan Miehikkälän Salpalinja-museolle ja osallistuvat siellä kunniakäyntiin Rauhan rakentajat –muistomerkille.

Ja sitten vihdoin niihin varsinaisiin vaellusreitteihin.

Ensi kesän niin sanottu pitkä reitti (kahden yön yli) toteutetaan pääosin Luumäen, Lemin ja Lappeenrannan alueella. Reitin runkona on viime kesän Kivijärven kierros syvennettynä ja uusia näkökulmia esiin tuoden. Mielenkiintoisten kohteiden saaminen vaeltajien ulottuville vaatii siirtymäkuljetuksia, mutta reitin järjestäjät lupaavat kohteilla myös sopivasti patikkaliikuntaa.

Virolahden suunnalla palataan monien vuosien jälkeen vaelluksen alkujuurille. Reitti lähtee Pihlajan peltoaukeilta ja myötäilee Salpalinjaa aina Miehikkälän Salpalinja-museolle saakka. Yöpymistukikohta on Pyyhinlammella. Erityistä uutta on E 18 moottoritietyömaan myötä ”ihmisten ilmoille” nouseva Saarasjärven eteläpuolinen hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen korsukeskittymä.

Kolmas, patikointiosuudeltaan helpoin ja ajallisestikin lyhin reitti kieputtelee Salpalinja-museon kahtapuolen Kylmälän ja Härkämäen korsu- ja luolakohteilla. Reitti sopii hyvin myös maastossa liikkumaan pystyville lapsille. Ainakin alustavasti pohdittiin, että ”perhereitti” voisi alkaa vasta tapahtumaviikonlopun lauantaina puolilta päivin. Tällöin pitemmästäkään matkasta ei tarvitse lähteä Miehikkälään anivarhain. Yöpymistukikohtana on Säästöpirtti-rantasauna Salpalinja-museon läheisyydessä.

Keskustelua käytiin vaelluksen päättävän maanpuolustusjuhlan pitopaikasta, joka alusta saakka on ollut Miehikkälässä sen keskeisen sijaintinsa takia. Vaelluksen uusi tuleminen, kävijämäärien selkeä kasvu on nostanut ajatuksen komean mp-juhlan kierrättämisestä vuoroin myös muissa vaellusalueen kunnissa. Ensimmäisinä esiin nousivat Virolahden Harju ja Luumäen Kotkaniemi. Molempiin löytyvät vahvat historialliset perusteet.

Vielä ainakin siis 2016 vaelluksen päätöstilaisuus pidetään yhteistyössä Salpalinja-museon kanssa Miehikkälässä. Juhlan kierrätyksen etuja ja haittoja päätettiin vielä haudutella ja miettiä asiaa vuoden kahden päästä uudelleen.

Näin siis tässä vaiheessa Salpavaelluksen suurten linjojen osalta. Kun reittien suunnitelmat tarkentuvat kuluvan syksyn aikana, palataan asiaan.torstai 20. elokuuta 2015

Salpalinja Virolahdella vastasi kehitykseen

Virolahden Bunkkerimuseon elokuinen esitelmäsarja havainnollisti Salpalinjan puolustusta rantamaalla mielenkiintoisella tavalla. Minä sain kunnian pohjustaa tietopakettia kertomalla yleisesti syyt Salpalinjan rakentamiseen, itse rakentamisen ja rakenteet sekä merkityksen. Sitten Erkki Rikkola kävi läpi varautumisen taisteluun välirauhan jälkeen ja vihdoin Juha Kilpeläinen kovasti muuttuneen / kehittyneen tilanteen 1944. Kaikki amatöörien, harrastajien voimin!

Rantamaan puolustaminen Virolahdella keskittyy luonnollisesti silloiseen ainoaan itä-länsi -suuntaiseen pääväylään, mutkaiseen suureen rantatiehen, nykyiseen museotiehen tai matkailutuotenimenä Kuninkaan tiehen.

Salpalinja on yhtenäinen Suomenlahden ja Luumäen Kivijärven välillä. Erityisesti se on sitä Virolahdella oltiinpa sitten keskellä Ravijoen kylää, läpäistiinpä Pihlajaa tai mentiinpä Säkäjärven läpi kohti Miehikkälää tai oltiinpa kylien välisissä metsissä. Pienintäkään viholliselle sopivaa etenemisuraa ei oltu unohdettu.

Salpalinjaa on moitittu syvyyden puutteesta. On totta, että kestolaitteiden osalta linnoituksessa oli välirauhan aikana vain pääasema ja sen takana Hamina-Taavetti tukilinja. Virolahdella lähisyvyyttä löytyy vain Ravijoelta edellä mainitun rantatien suunnassa. Mutta kenttälinnoitettua syvyyttä on sitäkin enemmän ja nimenomaan pääaseman etupuolella, siis mahdollisen vihollisen tulosuunnassa.

Rantamaantien poikki kulkee kaikkiaan viisi kenttälinnoitettua viivästystasaa, jotka valtaosaltaan kaivoi ja rakensi välirauhan aikana alueella puolustuksessa ollut 4. prikaati, joka jatkosodan alettua muuttui 4 divisioonaksi.

Viivästyslinjojen rakentaminen oli tehty kuluttamaan vihollista ”hallitusti” ennen ratkaisutaistelua linnoitetussa pääasemassa. Samalla annettiin aikaa valmistautua taisteluun linnoituksessa. Tämä siis jo välirauhan aikana 1940-41.

Silti jo välirauhan aikana hyväksi havaittu periaate unohdettiin jatkosodassa pysäyttämällä eturintama ja tekemällä pääasema Valkeasaaressa täysin vihollisen hirvittävän ja murskaavan tulivoiman armoille. Sen puna-armeija valmisteli ja toteutti kaikessa rauhassa sitten kesäkuussa 1944 omista asemistaan. Kun Suomen puolustuksen etulinja oli murskattu, se saatiin ryhtiin vasta noin sata kilometriä lännenpänä VKT-asemassa.

Salpalinjaksi nimetyn linnoituksen silloin modernit aseet ja osin myös rakenteet vanhentuivat kolmessa vuodessa. Aseiden ja taistelumenetelmien kehitys oli sodassa huippunopeaa. Se mikä toimi vielä 1941, oli 1944 jo tehotonta. Tästä esimerkkinä ovat kestolaitteiden panssarintorjunta-aseet ja osittain myös panssariesteiden rakenne ja sijoittuminen puolustuksen taisteluasemiin nähden. Sotilasjohto yritti parhaansa mukaan vastata kehitykseen sitä mukaan kuin siihen perusteita löytyi.

Samaan aikaan kun vielä Viipuri-Kuparsaari-Taipale –asemassa käytiin ratkaisutaisteluja, aloitettiin jo Vaalimaan oikaisuaseman rakentaminen selvästi välirauhan aikana rakennetun pääaseman eteen. Jo heti oli selvää, että Vaalimaalle rakennetaan uutta pääasemaa. Talvisodan jälkeen se ei ollut vielä mahdollista rajan läheisyyden takia. Näin vanha pääasema jäisi ja jäi osaksi puolustusaseman syvyyttä rantamaalla.

Vaalimaalle rakennettiin itse asiassa kanta puolustuslinjaa, etuasemaa ja 2-3 kilometriä sen taakse Pajulahden tukilinjaa. Lisäksi rantatien suunnassa etuasemaan ehdittiin rakentaa myös lähisyvyyttä. Sen sijaan muilta osin etuaseman taakse kaavailtu tukilinja ennen Pajulahden linjaa jäi viivaksi kartalla.

Vaalimaan oikaisu molemmilla tasoilla rakentuu kestolaitteiden osalta teräsbetonista valettuihin pallokorsuihin (n. 160 kappaletta) ja kymmenkuntaan kevyen luokan teräsbetonikorsuun. Kallioisissa maaston kohdissa ei kaihdettu louhintaa taisteluhautojen ja kenttälinnoitettujen korsujen rakentamisessa. Vaalimaalla oli enimmillään noin 7000 miestä oikaisun linnoitustöissä.

Kun elokuun alussa 1944 Suomen puolustus oli vakiintunut taipuneeseen VKT-asemaan, aloitettiin suunnittelu ja osin työtkin Vilajoki-Saimaa –linjalla. Tämä siksi, että silloisen puolustuksen ja Salpa-aseman väli oli liian pitkä. Rauhan tulo kuukautta myöhemmin muutti jälleen kaiken ja VS-linja jäi alkutekijöihinsä.

Rauhan tultua ja rajan palattua Vaalimaan kylän reunaan Suomen puolustuksen pääasema vedettiin Vaalimaalta takaisin välirauhan aikana rakennettuun pääasemaan Ravijoen-Pihlajan ja Säkäjärven tasalle. Siinä se pysyi koko kylmän sodan ajan, vaikka rauhan aikana asiasta ei meteliä pidettykään.


Kaiken kaikkiaan Bunkkerimuseon luentosarja antoi hyvin ymmärrettävän kuvan siitä, mitä Virolahdella viime sotien aikana tehtiin. Kiitos!

maanantai 10. elokuuta 2015

Salpalinjassa ei valtatien mentävää reikää

Salpalinjan kestävyyttä ei koskaan taisteluissa koeteltu. Siitä ei vihollinen läpi päässyt, ei päässyt edes yrittämään. Sotiemme veteraanit pysäyttivät vihollisen pyrkimykset jo selvästi ennen viimeistä lukkoa, Suomen Salpaa.

Parhaillaan ovat työt alkamassa kahdella uudella tielinjalla Salpalinjan vahvimmalla osuudella Suomenlahden ja Kivijärven välillä. Luumäellä uusi tie tulee nykyisen kuutostien eteläpuolelle. Salpalinjan pääaseman linjaus leikkaa Askolan kohdalla Vainikkalan radan vieressä. Virolahdella taas uusi moottoritie tulee nykyisen seiskatien pohjoispuolelle koko pituudeltaan uuteen paikkaan Haminan ja Vaalimaan välillä.

Kyseiset tiehankkeet osoittavat, että Salpalinja on ainakin painopistesuunnissa niin tiheä, että edes nykyaikaisia maanteitä ei saada vedettyä sen läpi, etteikö kestolaittesiin jouduttaisi puuttumaan.

Mutta joudutaanko todella? Minulla ei ole tätä kirjoitettaessa käsillä tarkkoja tiesuunnitelmia (netissä on varmaan, kun osaisi etsiä ja suunnitelmia lukea), joten en pysty tarkkaa tilannetta kertomaan. Aloitetaan Virolahdelta.

Uusi moottoritie puhkaisee Salpalinjan pääaseman Saarasjärven tasalla. On annettava suunnittelijoille tunnustus, että jo heillä on ollut hyvä tarkoitus säästää Salpalinjan rakenteet. Esimerkiksi kivieste ylitetään sillalla ja se tulee hienosti ohikulkijoiden näkyviin.

Saarasjärven liittymän kohdalla, josta muuten sitten kurvataan esimerkiksi Bunkkerimuseolle, on yksi järeä majoituskorsu jäämässä liittymärampin alle. Asiaa on tietääkseni selvitetty, että kyseinen teräsbetonikorsu olisi säästettävissä siirtämällä rampin alkua muutamalla kymmenellä metrillä. En tiedä, onko asiassa päästy lopulliseen ratkaisuun.

Vaalimaan oikaisuaseman, joka muodostuu Vaalimaan halki menevästä etuasemasta ja 2-3 kilometriä taaempana olevasta Pajulahden tukilinjasta, moottoritie puhkaisee siis kahdesta kohtaa.Ymmärtääkseni varmuudella on tien alle jäämässä kestolaitteista vain yksi pallokorsu. Suunnitelmia sen pelastamiseksi ja ”uusiokäytöstä” on olemassa. Enempää en pysty nyt asiaa valaisemaan.

Ja sitten Luumäellä keskikaidetieksi rakennettava paljon puhuttu ja kaivattu kuutostien parannus on jo myös edennyt tielinjauksen hakkuuseen. Se on paljastanut, että ainakin yksi järeä teräsbetonikorsu on jäämässä osin tai kokonaan tien alle ja pari muuta on sillä hilkulla. Korsujen katot on kaivettu jo näkyviin. Rako on ahdas ja tien suunnittelijoilla ei ole ollut juurikaan vaihtoehtoja.

Näillä tiedoin en lähde tuomitsemaan tiesuunnittelijoiden halua säästää Salpalinjaa ohikulkijoiden nähtäväksi muistutuksena suomalaisesta maanpuolustustahdosta. Mutta nyt kun rakentaminen on vasta käynnistymässä, on tietenkin vielä teoriassa mahdollisuus tapauskohtaisesti suunnittelijoiden ja rakentajien neuvotella, millä tavalla mahdollisimman vähin ”museaalisin” vaurioin voitaisiin Salpalinja läpäistä.

Jokainen kestolaite on maksanut aikanaan huikean summan yhteiskunnan rahaa. Kysymys nyt ei ole siitä, etteikö Salpalinjaan jäisi riittävästi edustavia kestorakenteita jälkipolvien ihmeteltäväksi. Kysymys on siitä, että juuri ne rakenteet, jotka hyvällä tahdolla voitaisiin ”kaivaa” osaksi tienvarsimaisemaa ohikulkijoiden nähtäville ovat ratkaisevia. Ne säästettyinä olisivat nähtävissä ja siten tekisivät sitä samaa tehtävää kuin tämä blogikin omalla vaatimattomalla tavallaan: kertoisivat olemassaolollaan suomalaisten maanpuolustuksen eteen tehdystä työstä.

Nimittäin siellä tienvarren ulkopuolella kauempana pusikoiden ja metsän sisään jäävät linnoitusrakenteet eivät näkymättöminä edellä mainittua tehtävää pysty tekemään. Ja onhan selvää, että työllä ja tuskalla rakennetut linnoitteet näkyvillä tien varressa kertovat myös suomalaisesta perinteiden arvostuksesta. Se on kunniaksi niin tielinjan suunnittelijoille kuin suunnitelman toteuttaville rakentajille.


Eli juttuni sanoma on, että paikalliset vaikuttajat ja Salpalinjan asiantuntijat, ottakaa vielä kerran yhteyttä vaikkapa suoraan paikalla oleviin tai tuleviin rakentajiin ja keskustelkaa hyvässä yhteistyön hengessä, voidaanko jotakin vielä tehdä tai suunnitelmia käytännössä muutamalla metrillä muuttaa. Vielä siihen on tai voi olla aikaa, kohta ei enää ole. 

maanantai 27. heinäkuuta 2015

Liikkuminen Salpalinjassa aina omalla vastuulla

Valtionvarainministeriön piikkiin Salpalinjaa nykyisin hallinnoiva ja hoitava Senaattikiinteistöt on aktivoitunut kuluvana kesänä. Se on rajoitellut liikkumista Salpalinjan linnoitteissa myös kaakonkulmalla lähinnä sulkemalla laudoin sisäänpääsyjä ja varoitellut vaaroista tauluin muistuttamalla, että liikkuminen kohteissa on kulkijan omalla vastuulla. Tarkoitus on hyvä. Sillä yritetään vähentää vahinkoja ja rakenteiden omistajan mahdollisia korvausvelvoitteita. Vara on viisautta eikä vahingon enne!

Kesti siis 75 vuotta, että Salpalinja tässä mielessä tunnustetaan ja paljastetaan varoitustauluin vaaran paikaksi. Pitää muistaa, että sehän rakennettiin nimenomaan vaaran paikaksi viholliselle ja turvaksi omille ilman, että siitä tarvitsee plakaatein tulijalle ja käyttäjälle kertoa. Salpalinja oli salainen, se oli sotasalaisuus.

Meille Salpalinjassa liikkujille on ollut itsestään selvyys, että linnoituksessa liikutaan omalla vastuulla.

Senaattikiinteistöjen logiikalla jokamiehen oikeudella kenen tahansa mailla liikkuessa tapahtunut vahinko, risun puhkaisema silmä, ampiaisen pisto, kompastuminen kantoon tai juureen ja jalan nyrjähdys, liukastuminen avokalliolla ja pään lyöminen kiveen tai tipahtaminen jyrkänteeltä ja niskojen taittaminen, olisi kyseisen maanomistajan aiheuttama vahinko. Sen korvausvelvollisuus olisi maanomistajalla! Ei, eihän se noin voi olla!

Olen kuluvanakin viikonloppuna haltioituneena seurannut facebookista Salpavaeltajat-ryhmässä raportoituja harrastajien tutkimus- ja paikalliskulttuurin tallentamismatkoja Salpalinjan linnoitteisiin niin valmiiksi rakennetuissa kohteissa kuin keskeneräisissä linnoitteissa. Ei voi kuin ihmetellä sitä voimaa ja halua kunnioittaa ja tuoda esiin viime sotien aikaisten sukupolvien tekemää työtä, jota näiden harrastajien pyyteetön tekeminen juuri osoittaa.

Kuka hullu koluaisi kivikkoisia ryteikköjä ja jopa liki kymmenen metriä syvissä kaivannoissa ilman vahvaa uskoa, että nykysukupolvien on hyvä tietää, mitä vaaran vuosina tehtiin. Tai kuka hullu tuo satojen kilometrien takaa tienvarteen vaijeritaljan kääntääkseen kolmen tonnin estekiveä ja varmistaakseen, että ko. kivi on viime talvena löydetyn valokuvan osoittamasta tiesulusta. Ei kukaan, ei kukaan tietämättä ja tiedostamatta, että hän tekee sen omalla vastuulla ja kenties itse hankkimalla vapaa-ajan vakuutusturvallaan.

En tuomitse Senaatin asettamia varoitustauluja paikoissa, jossa ihmiset ovat pitkälti edellä kerrotun kaltaisen harrastustoiminnan innostamina alkaneet liikkua. Sen sijaan korsujen sisäänmenojen sulkeminen vie ja poistaa mennessään yhden Salpalinjaan tutustumisen olennaisen elementin, jännityksen, elämyksen, mitähän siellä pimeässä on.

Kaduilla ihmisiä liukastuu ja kaatuu talvella kaikista varoituksista huolimatta aina ja paljon joka vuosi. Salpalinjaa tutkineiden harrastajien en ole kuullut aiheuttaneen itselleen ainakaan vakavia vahinkoja; pienet naarmut tai isot mustelmat on otettu opiksi ja ojennukseksi seuraavaan kertaan. Tarkoitan, että Salpalinjan linnoitteita tutkivat harrastajat osaavat varoa ja varautua. Jos korsun kattolankutus on lahonneena putoamassa niskaan tai korsussa on vettä yli saappaan varren, niin en minä ainakaan sisälle mene!

Ja taas Salpalinjasta innostuneiden ensikertalaisten en usko ensimmäisenä pyrkivän ilman taskulamppua syvimpien korpien pimeimpiin onkaloihin. He aloittavat absoluuttisen turvallisista (onko niitä?) museokohteista, tai osallistuvat opastettuihin retkiin, vaikkapa Salpavaellukselle. Jos joku tahallaan haluaa itseään vahingoittaa Salpalinjassa, siihen löytyy aina paikka ja mahdollisuus.

Salpalinja on suomalaisten verovaroin omaksi turvaakseen rakentama puolustuslinnoitus. Se heijastaa vielä satoja, satoja vuosia suomalaisten viime sotien aikaista maanpuolustustahtoa. Tuon monumentin dokumentointi, taltiointi ja tiedon siirtäminen tuleville sukupolville on vielä pahasti kesken. Paljon on tehty, mutta paljon on tekemättä. Ja sitä tekemätöntä työtä harrastajat osaltaan vapaa-ajallaan ja omin kustannuksin täyttävät. Sen vuoksi heillekin olisi suotava siihen mahdollisuus. Uskon, että Senaattikiinteistöt ottaa tämänkin puolen huomioon tavalla tai toisella.

Positiivista Senaatin aktiivisuudessa on se niin kuin tässä kirjoituksessani jo vähän viittasinkin, että myös Salpalinjan omistaja, valtio, Senaatin kautta tunnustaa Salpalinjan kiinnostavuuden ja vetovoiman!

Vaikka Salpalinja ei enää nykypäivän sodankäyntiin sellaisenaan sovellukaan, on sen merkitys suomalaisille aatteellisena aseena mitä merkittävin! Siksi sitä kannattaa ja pitää esitellä yhä uusille sukupolville!

Pyydän kommentoimaan aihetta puolesta ja vastaan! Klikkaa tässä alla kommentteja –linkkiä.

perjantai 17. heinäkuuta 2015

Salpalinjalla Raatteen tiellä

Olen omissa opastuksissani kertonut Salpalinjan rakentamissuunnitelman yhtenä pääkohtana olleen tiensuuntien sulkeminen kenttälinnoitetuilla tukikohdilla Pielisen ja Petsamon välillä. Tutkimatta asiaa sen tarkemmin olen puhunut, että yksi tällainen itä-länsisuuntainen hyökkäysura on ollut ilman muuta Raatteen tie. Sehän oli nimenomaan tullut talvisodassa koko maailman tietoisuuteen puna-armeijan reittinä kohti Oulua. Kuten tunnettua, huonosti, erittäin huonostihan Raatteentiellä maahantunkeutujalle kävi. Kiitos siitä Hjalmar Siilasvuon johtamille suomalaisille talvisodan sankareille.

Raatteen tien kirjoittamisessa käytetään näemmä yleisesti kahta tapaa, yhteen (Raatteentie) ja erikseen (Raatteen tie) –tapaa. Niin tässäkin blogissa. Jos joku lukijoista tietää, kumpi on oikein ja miksi, niin kommentoikaa; tiennimenä yhteenkirjoittamisen ymmärrän, mutta miten se eroaa Raatteen tiestä?

Kävin Raatteen tiellä kuluvalla viikolla ensimmäistä kertaa! Tarkoitukseni oli vihdoin paikan päällä hahmottaa ne maisemat, joissa yksi talvisodan ihmeistä tehtiin. Lyhyesti sanottuna on vaikea käsittää, miten syvälle, Suomussalmen kirkolle saakka, ryssä pääsi, kunnes tuli lyödyksi takaisin ja sen divisioonat tuhotuksi Raatteentiellä. Taistelun alun voimasuhteella, yksi suomalainen sataa ryssää vastaan, ja noilla pitkillä korpietäisyyksillä taistelujen tulos on ihmeiden ihme! Niin vain jäi voittoparaati Oulussa torvisoittokunnalta soittamatta ja punadivisioonilta vankkurillinen ehkäisyvälineitä käyttämättä. Tarpeet niihinkin löytyivät Raatteen tien valtavan sotasaaliin joukosta!

Raatteen tien Salpalinjaan luettava tiensulkeva tukikohta on Purasjoen länsirannalla, maastossa erinomaisella paikalla, yhdeksän kilometrin päässä rajasta, silloin ja nyt. Paikka on helppo löytää, koska se on vuosina 1993-94 entisöity ja sijaitsee tietenkin tien varressa.

Suomussalmen Harjoituskeskuksen reserviläiset ja työvelvolliset linnoittivat paikalle lokakuussa 1939 komppanian puolustusasemat. Kysymyksessä on siis itse asiassa puolustuskeskus; armeijan jalkaväkiterminologiassa tukikohta on joukkueen puolustusasema.

En saanut varmaa kuvaa, käytiinkö kyseisessä puolustusasemassa varsinaista viivytystaistelua heti sodan alussa, vai jouduttiinko siitä uhkaavan tilanteen takia vetäytymään taistelutta. Joka tapauksessa Raatteen tien mottitaisteluissa Purasjoen sillan suomalaiset räjäyttivät (6.1.1940) ja sen myötähän puheena oleva asema oli suomalaisten hallussa talvisodan loppuun saakka.

Purasjoen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin heti talvisodan jälkeen aina jatkosodan alkuun asti. Tätä jaksoa voidaan Purasjoella aivan perustellusti sanoa myös Salpalinjan rakentamiseksi.

Raatteen tiellä Purasjoen puolustusasemassa tulee ilmi laajemminkin se tosiasia, että talvisotaa ennen ja sen aikana tehdyt kenttälinnoitustyöt ja Salpalinjaan luettavat välirauhan aikaiset kenttälinnoitteet menevät monin paikoin itärajan tuntumassa päällekkäin. Ja juuri niin kuin Purasjoella, kerran puolustustarkoitukseen hyväksi arvioitu maastonkohta on sitä tietenkin toisen kerran.

Minun huono muistini ei pysty varmentamaan, missä mahdollisesti muissa talvisodan ja Salpalinjan ”yhteisissä” puolustusasemissa on taisteltu ja kuinka asianlaita on 1944 Ilomantsin taistelujen osalta? Haen tässä poikkeusta Salpalinjasta käytettyyn sanontaan, että siinä ei koskaan taisteltu!

Joka tapauksessa Raatteen tiellä käynti ja siihen perehtyminen, kiitos Raatteen portin talvisotamuseon muistomerkkeineen kaikkineen, on vavahduttava ja realistinen kokemus.

Hämmentävä käynti Joensuun bunkkerimuseolla

En malta olla tuomatta tämän blogin loppuun huomioita piipahduksestani Salpalinjaa esittelevässä Bunkkerimuseossa Joensuun Marjalassa. Myös ensimmäinen kerta siellä oli avartava ja mielenkiintoinen ja toi minullekin uutta. Mutta muutama yksityiskohta arvellutti.

Lyöttäydyin turistina oppaan matkaan ja kuuntelin puolisen tuntia toisella korvalla hänen selostustaan Salpalinjasta. Olen hieman hämmentynyt, että linnoitusteknikko Arvo Tolmusen asiantuntemuksella vuonna 1995 perustetun matkailukohteen opastus ja ennen kaikkea asiasisältö on muuttunut suuripiirteiseksi ja jopa epätarkaksi. Vika ei ole nuoren oppaan, vaan hänen perehdyttäjänsä. En nyt takerru bunkkeri- versus teräsbetonikorsu-sanastoon lainkaan.

Otan esimerkeiksi tässä vain kolme betoniin liittyvää asiakohtaa. Ensinnäkin oppaan mukaan yhdessä maavaraisessa teräsbetonikorsussa on betonia yhtä paljon kuin Finlandia-talossa? Toiseksi, korsun betoni kuivaa yhä, sen katosta tippuu edelleen kuivumisvettä pisaroina? Ja kolmantena, heti kohta valun jälkeen korsut oli värjätty kalkkimaalilla ulkoakin valkoiseksi? Kuuloni on huono, mutta en usko, että kaikki edellä menee sen piikkiin.

Salpalinjaa esittelevillä museoilla on mitä ilmeisemmin ajan myötä vaara, että edellisiltä oppailta ”perimätietona” siirtyvä asiaosaaminen uusille oppaille tulee ymmärretyksi väärin tai se alkaa kertautua pois alkuperäisestä tiedosta. Huumorin varjolla kenties esitetystä heitosta saattaa tulla fakta jne. En arvostele tässä asiassa yksin Marjalan bunkkerimuseota, kuulin kuluvana kesän puppua puhuttavan myös Miehikkälän Salpalinja-museolla, tosin sattumaotanta oli vain kahden minuutin pituinen, mutta siihenkin mahtui parikolme kyseenalaista ajatusta.


Opastus saa olla ja tuleekin olla persoonallinen ja värikäskin, jopa sopivasti humoristinen. Pitää vain muistaa, että asiakas saa aina tietää, milloin kerronta perustuu vankkaan historiatietoon ja milloin kenties väritettyyn kansan suussa elävään hölynpölyyn. Kuulijoina on kaikenlaisia sotahistoriasta kiinnostuneita. Osalla on perustiedot, jolla suodattaa ja seuloa museo-oppaan kerronnasta oleellinen. Suurin osa kävijöistä joutuu ottamaan vastaan kaiken totena. Virheitä sattuu kaikille, mutta niistä ei pidä tehdä totuutta, eikä tarkoituksella tehdäkään. Virheen voi korjata ja muuttaa, totuutta ei voi.

keskiviikko 8. heinäkuuta 2015

Salpalinjan oppaat r.y.

Salpalinja-aktiivisuus Lappeenrannassa on ollut viime vuosina hattua nostattavaa.

Ensin pantiin pystyyn puolen vuoden mittainen Salpalinjan mahdollisuudet – esiselvityshanke vuoden 2011 alusta. Heti sen perään projektityö jatkui Salpalinja Lappeenrannassa –hankkeena vuoden 2012 loppuun saakka. Lapsille suunnatut Salpalinja-aineistot valmistuivat toukokuussa 2012.

Huhtikuussa 2013 alkoi puolentoista vuoden mittainen Salpapolku - vapaa-ajan ja yritystoiminnan reitti –hanke. Osana sitä oli erittäin hyvän suosion saanut Salpalinjan opaskoulutus, josta todistukset jaettiin viime vuoden lopulla. Ja kaikkeen edellä kerrottuun mahtuu Rutolan kylätoimikunnan ja Rutolan VPK:n toimeliaisuus kylää halkovan Salpalinjan esiin nostamiseksi.

Ja niin kuin yleensä käy ja olettaa saattaa, alkuinnostuksen, varsinkin määräaikaisten projektien jälkeen vauhti tahtomattaan hyytyy ja homma lopahtaa vähin äänin. Vaan näin ei näytä käyvän Lappeenrannassa, varsinkaan Rutolassa – ei todellakaan. Toiminnan miehet ja naiset ovat edellä mainitun opaskurssin jatkeena, kylläkin vähin äänin, perustaneet ja rekisteröineet Salpalinjan oppaat r.y –nimisen rekisteröidyn yhdistyksen. Se on lajissaan Salpalinjan ensimmäinen. Salpalinja näyttää tätäkin kautta kestävää, vastustamatonta voimaansa.

Minä onnittelen!

Ja se mitä mieltä olen yhdistyksestä, käy esiin jäljempänä.

Elämä kaipaa jännitystä. Nyt sitä on minullakin mahdollisuus saada. Aion nimittäin tässä ja nyt julkisesti anoa yhdistyksen jäsenyyttä. Sitä ennen laitan tähän yhdistyksen tiedotteen, että tiedän mihin olen pyrkimässä. Suosittelen jokaisen hakemaan jäsenyyttä, jolla suinkin on jäsenedellytyksiä ja asiaan kiinnostusta.


  
En nyt lähde sihteeriltä tilaamaan jäsenlomaketta vaan teen vapaamuotoisen anomuksen Mannerheim-ristin ritari Einar Schadewitz´n tapaan hänen hakiessaan sodan jälkeen puolustusvoimien palvelukseen.
***
Salpalinjan oppaat r.y:lle
Anon yhdistyksenne jäsenyyttä. Kaikki merkit on!
Terho Ahonen
Miehikkälä

***

JK. Yhdistys reagoi heti ja jäsenhakemukseni menee käsittelyyn elokuun alkupuolella, mutta jouduin lähettämään kirjepostitse myös jäsenanomuslomakkeen allekirjoituksella. Se on helppo täyttää ja varmasti tarpeellinen yhdistyksen arkistointia varten. Lomakkeen saa elina.lyijynen@gmail.com

sunnuntai 28. kesäkuuta 2015

Vaellusjohtajan puhe

Antti Pakkanen
VAELLUSJOHTAJAN PUHEENVUORO mp-juhlassa 28.6.2015

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat vaeltajat, hyvä juhlayleisö!
Minulla on ollut kunnia toimia ensimmäistä kertaa Salpavaelluksen johdossa, ja voin kertoa teille hyvä yleisö, että työ on ollut antoisaa, avartavaa ja innostavaa. On kunnia-asia jatkaa sitä perinnettä, joka vuosi toisensa jälkeen on kerännyt innokkaat ja kiinnostuneet tutustumaan Salpalinjaan, tänä vuonna Salpavaellus onkin järjestyksessään 22. Kiitän vaelluksen puolesta kaikkia yhteistyökumppaneitamme, Puolustusvoimia ja erityisesti Kaakkois-Suomen aluetoimistoa kaikesta tuesta. Lisäksi erityiskiitos vaelluksen suojelijalle, Reserviläisliitolle, paljoa enempää ei varmasti suojelija voisi roolissaan tehdä, kiitos siitä.

Tässä kohdin on hyvä mainita, että Salpavaellukseen on tänä vuonna osallistunut myös kansainvälistä väriä, kiitos siis osallistumisesta virolaisille vieraillemme. On hienoa huomata, että tapahtumamme on herättänyt kiinnostusta Suomenlahden toisellakin puolella, toivottavasti näin jatkossakin.

Tahdon onnitella kaikkia vaeltajia hyvin suoritetusta vaelluksesta, jossa olette tutustuneet Salpalinjana tunnettuun viime sotien aikaiseen puolustuslinnoitteeseen, jonka viimekätisenä tarkoituksena, olisi ollut torjua puna-armeija, mikäli kesän 1944 kunniakkaat torjuntataistelut olisivat päättyneet toisin. Salpalinja oli sotien jälkeenkin usean vuosikymmenen ajan merkittävä osa maanpuolustusta ja sillä on tänäkin päivänä tärkeä rooli suomalaisen maanpuolustustahdon ja isiemme perinnön monumenttina.

Salpavaelluksen teemana on tänä vuonna ollut vapaaehtoinen maanpuolustus ja reserviläisyys. Yleisen turvallisuuspoliittisen ilmaston viileys ja kipeät säästöpäätökset puolustusvoimiin viime vaalikaudella, ovat nostaneet vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitystä koko maassa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Teemamme merkitystä tukee myös vaelluksen suojelijana toimiva Reserviläisliitto ja on selvää, että suomalaisten reserviläisten vankka maanpuolustustahto ja isänmaallinen henki puhaltaa tässäkin tilaisuudessa.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä voi tehdä ja maanpuolustustahtoa osoittaa monella eri tavalla. Meille alueen reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksille Salpavaellus on yksi tapa tehdä tätä työtä. Salpavaellus kerää yhteen aktiivitoimijoita, niin nuoria kuin vanhempiakin.
Nuori into ja uteliaisuus, sekä iän tuoma kokemus ja varmuus yhdistyvät myös Salpavaelluksen organisaatiossa, tämä on varmasti vahvuus työssämme. Salpavaelluksen johtajana voinkin olla ylpeä osaavista oppaistamme ja asialle omistautuneista aktiivitoimijoista. Vapaaehtoisuus ja tahto tehdä työtä yhteisen asian eteen on korvaamatonta ja siitä kiitos kaikille Salpavaelluksessa toimiville.

Salpavaellus kunnioittaa sotiemme veteraanien perintöä ja pitää yllä tietoisuutta historiamme suurimmasta rakennustyöstä ja korostaa sitä isänmaallista palvelualttiutta, jota Salpalinjan rakentaminen aikoinaan vaati. Samalla tahdomme kunnioittaa kaikkia niitä, jotka uhrasivat parhaat nuoruusvuotensa ja monet henkensä itsenäisen isänmaan puolesta viime sotien aikana.

Veteraanien perintö on kovalla hinnalla lunastettu itsenäinen ja vapaa isänmaa, ja sen eteen tahdomme tätäkin työtä tehdä. Tahdomme työllämme edistää sitä, että myös jälkipolville välittyy tieto ja ymmärrys sotahistoriasta, maanpuolustuksen tärkeydestä ja niistä uhrauksista, joista me kaikki olemme mittaamattomasti velkaa veteraanisukupolvelle. Kansallinen itsenäisyys, valtiollinen suvereniteetti ja itsemääräämisoikeus, sekä vapaus ja ylipäätään kansakuntamme olomassaolo eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niiden säilyttäminen on vaatinut ja tulee edelleen vaatimaan kovaa työtä ja lujaa tahtoa.

Laaja kiinnostus tutustua sotahistoriaamme on näkynyt myös tämän vuotisessa Salpavaelluksessamme. Salpavaelluksen osallistujamäärä on suurempi kuin vuosikausiin. Kiitos siitä siis jokaisella osallistujalle. Tätä työtä tullaan jatkamaan ja olette kaikki lämpimästi tervetulleita myös ensi vuonna. Toivotan kaikille Salpavaelluksen puolesta oikein hyvää kesää.


Kiitos.

Reservi maanpuolustuksemme perusta

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys
Salpavaelluksen päätösjuhlassa 28.6.2015, Salpalinja-museo Miehikkälä

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat salpavaeltajat ja vaelluksen
järjestäjät, hyvät naiset ja miehet!

Olemme kokoontuneet tänne Salpavaelluksen päätösjuhlaan, joka kruunaa
maanpuolustuksellisen ja sotahistoriallisen viikonloppumme. Koska
kunniakseni on tullut käyttää ensimmäinen puheenvuoro, lienee paikallaan
kerrata hieman historiaa.

Salpa-linjan tai viralliselta nimeltään Suomen Salpa -linjan historia liittyy
kansamme kohtalonvuosiin talvi- ja jatkosodassa. Tarkoituksena oli luoda
pitkä puolustuslinja eli tavallaan viimeinen lukko, jonne idästä tuleva
hyökkäys saataisiin pysäytettyä. Linjan valmistelu alkoi vain viikko talvisodan
katkeran rauhan jälkeen. Linnoitussuunnitelma hyväksyttiin 11.5.1940 ja työt
alkoivat välittömästi. Ensimmäiset lapionpistot poljettiin maahan Virolahden
Ravijoella.

Lopullisena tavoitteena oli rakentaa Itämereltä Jäämerelle eli Virolahdelta
Savukoskelle rakennettu puolustuslinja. Linja oli vahvin etelässä Luumäen ja
Suomenlahden välillä, minkä johdosta Salpa-linjasta käytetäänkin joskus
myös nimitystä Luumäen linja. Salpalinjan kokonaispituus oli 1.200 kilometriä
ja se koostui sadoista linnoitteista.

Salpalinja on yhä Suomen historian suurin rakennuskohde ja monet ovat sitä
mieltä, ettei isompaa rakennushanketta ole toteutettu myöskään muissa
pohjoismaissa. Hankkeen massiivisuutta kuvastaa hyvin myös se, että
vuonna 1941 linnoittamiseen käytettiin 1,1 miljardia markkaa eli noin 5
prosenttia valtion budjetista. Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna tämä
tarkoittaisi lähes 2,7 miljardin euron menoerää, joka on hyvin lähellä sitä
summaa, joka valtion talousarviossa on kuluvana vuonna budjetoitu
puolustushallinnon pääluokkaan.

Tämä salpa ei koskaan pettänyt eikä maatamme miehitetty. Kiitos siitä kuuluu
ennen kaikkea sotiemme veteraaneille mutta myös kaikille niille, jotka olivat
linnoitusketjua aikanaan rakentamassa.

Hyvä juhlayleisö,

Suomessa järjestettiin runsaat kaksi kuukautta sitten eduskuntavaalit, joissa
maallemme valittiin uudet päättäjät. Ensimmäistä kertaa historiansa aikana
Reserviläisliitto osallistui aktiivisesti vaalikampanjointiin Vahvaa puolustusta
ylläpidettävä -vaaliohjelmallaan. Liiton ohjelman hyväksyneitä ja
Reserviläisliiton sertifioimia ehdokkaita kertyi lopulta lähes 170.
Olemme tyytyväisiä kampanjamme tuloksiin. Maanpuolustus oli
poikkeuksellisen hyvin esillä vaalikampanjoinnissa ja -keskusteluissa. Lisäksi
Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -kampanjamme näkyi ja puhutti vahvasti
erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa sitä erikseen markkinoimme.

Liiton sertifioimista ehdokkaista 32 tuli valituksi Eduskuntaan. Toivomme, että
nämä edustajat muodostavat tällä vaalikaudella vahvan ja yli puoluerajojen
ulottuvan maanpuolustusblokin Arkadianmäellä. Päättäjäjoukon, joille
puolustuksemme asiat tulevat aina tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Vaaliohjelmamme kolme keskeistä tavoitetta olivat koko Suomen alueen
puolustamisen periaatteen säilyttäminen, yleiseen asevelvollisuuteen ja
laajaan reserviin perustuvan puolustusjärjestelmän ylläpitäminen sekä
riittävän rahoituksen turvaaminen Puolustusvoimille. Nämä kaikki näkyvät
hyvin myös tuoreessa hallitusohjelmassa.

Erityisen tärkeää on se, että puolustukselle luvataan hallitusohjelmassa sen
tarvitsema lisärahoitus.

Lupaavaa on myös se, että hallitusohjelmassa on luvattu turvata myös
reserviläisten omaehtoisen toiminnan ja koulutuksen toimintaedellytykset.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rahoitus on saatava riittävälle tasolle ja
myös reserviläisjärjestöjen rahoitukseen on kiinnitettävä huomiota.
Tehokkaan, riittävän laajan ja ennen kaikkea koordinoidun
reserviläistoiminnan ja -koulutuksen järjestäminen koko maan alueella vaatii
lisää julkista rahoitusta.

Pelkkä raha ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös riittävästi
tukeutumismahdollisuuksia. Käytössämme on oltava riittävä määrä
ampumaratoja ja harjoitusalueita. Univormuja ja muita tarvittavia varusteita
on saatava käyttöön huomattavasti nykyistä kevyemmällä byrokratialla ja
kattavammin koko maan alueella varsinkin nyt kun entistä harvempi
varuskuntaverkosto lisää vapaaehtoistyön ja -järjestöjen tehtäviä koko
maamme alueella.

Myös toimintaoikeuksia tulee kehittää. On hyvä pitää aina mielessä, että
Puolustusvoimien sodan ajan joukoista suurin osa koostuu reserviläisistä.

Valmiuden kohottamisen jälkeen vaativatkin tehtävät suoritetaan
reserviläisten johdolla. Luottamus meihin reserviläisiin on kuitenkin
normaalioloissa paljon vähäisempi.

Esimerkkejä epäluottamuksesta on helppo listata. Puolustusvoimien
henkilöstön pitää valvoa esim. ampumaharjoitteluamme sen aseilla.
Reserviläisistä koostuvat maakuntajoukot eivät voi edes siirtyä antamaan
virka-apua ilman, että siirtyvää osastoa johtaa Puolustusvoimien
palveluksessa oleva henkilö.

Reserviläisten toimintaoikeuksista väännettiin viimeksi kättä vuonna 2007 kun
säädettiin lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Tämän jälkeen
vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen sekä reserviläistoiminnan
rooli osana puolustusjärjestelmäämme on entisestään kasvanut. Tulevina
vuosina tämä kehitys vain kiihtyy. Lain turhan tiukat kirjaukset ja näiden
kirjausten tarpeettoman tiukka soveltaminen vaikeuttavat kuitenkin
mahdollisuuksiamme tukea puolustusta.

Reserviläisliiton vaaliohjelmassa vaadittiin, että reserviläisten mahdollisuuksia
ja oikeuksia toimia laajemmin omaehtoisen toiminnan, harjoittelun ja
ammuntojen vastuuhenkilöinä lisätään. Mallia tähän voisi ottaa muista
läntisen Euroopan maista.

Olemme kansainvälistä yhteistyötä tehdessämme jo pitkään kiinnittäneet
huomioita siihen, että muualla Euroopassa luotto reserviläisiin on
huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Kun reserviläiset esim. Saksassa
järjestävät tapahtumia ja koulutusta varuskunnissa, siellä ei juuri
kantahenkilökuntaa näy. Esimerkiksi viikonloppuna reserviläiset voivat tänä
aikana käyttää käsiaseita, kuljetusvälineitä ja vaatetusmateriaalia melko
vapaasti sekä ilman sen suurempaa valvontaa. Luottoa löytyy ihan eri tavalla
kuin täällä Suomessa.

Olisi tärkeää kehittää asiaa tähän suuntaan myös meillä.
Reserviläiskoulutuksen ja toiminnan järjestämistä tämänsuuntaiset
uudistukset helpottaisivat. Puolustusvoimien tehtävät ja kustannukset
vapaaehtoistoimintaan sekä -koulutukseen liittyen puolestaan vähenisivät.
Puolustusvalmiutemme ja -kykymme paranisi kun reserviläiset olisivat
nykyistä paremmin koulutettuja ja osaisivat ampua paremmin.

Esitänkin, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki avataan tällä
vaalikaudella. Tavoitteeksi tulee asettaa reserviläiskoulutuksen ja -toiminnan
laajentaminen reserviläisten toimintaoikeuksia lisäämällä.

Arvoisa juhlaväki

Reserviläisliitto on toiminut tämän vuoden Salpavaelluksen suojelijana.
Olemme jo viime syksystä saakka tehneet ajoittaan hyvinkin tiivistä
yhteistyötä, jonka tuloksena olemme saaneet aikaan hienon ja välirikkaan
tapahtuman. Täällä on ollut vaeltamassa ja kunniakkaaseen
sotahistoriaamme tutustumassa suurin määrin reserviläisiä ja muita
maanpuolustushenkisiä suomalaisia eri puolilta Suomea. On ollut ilo
osallistua myös itse tähän vaellukseen.

Kiitän tapahtuman järjestäjiä meidän kaikkien puolesta mahdollisuudesta
päästä tutustumaan tämän historiallisen linnoitusketjun saloihin. Pidetään
mielessä myös se kuinka suuri ponnistus ja uhraus Salpa-linjan rakentaminen
aikanaan oli. Tuolloin osoitettu tahdonvoima ja yhteishenki on hyvä malli
myös meille nykypäivän suomalaisille näinä taloudellisesti vaikeina aikoina.

maanantai 22. kesäkuuta 2015

Ensimmäinen kerta ei ollut viimeinen

Ensi viikonvaihteessa samotaan Salpavaellus 22. kerran. Kerran vuodessa toistuva tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 1994, puolustusvoimien aloitteesta ja tuella. Se oli silloin osana Kymen sotilasläänin Salpa-aseman 50-vuotisjuhlatapahtumien sarjaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan vaelluksen tuli olla samalla lajissaan viimeinen, siis kertakäyttöjuttu.

Ensimmäiselle vaellukselle osallistui hieman yli 200 maksanutta vaeltajaa. Patikkareittejä oli kaksi, Miehikkälän Salpalinja-museolta katsottuna eteläinen ja pohjoinen. Vaikka järjestäjillekin kaikki oli uutta ja osin hakemista oppaiden Salpalinja-tietämyksestä puhumattakaan, mukana olleet halusivat tapahtuman jatkuvan. Eihän siinä auttanut kuin Luumäen, Ylämaan, Miehikkälän ja Virolahden reserviupseeri- ja silloisten reservin aliupseerikerhojen panna tapahtuma pystyyn vielä kerran. Ja sekään ei riittänyt, niin kuin nyt tiedämme.

Salpavaelluksen luonne on alusta lähtien ollut kaikkea muuta kuin massatapahtuma. Kun joukolle tarjotaan opas 10 – 15 vaeltajaa kohden, muonitus, sauna ja telttamajoitus maastossa, tulee käytännön rajat vastaan niin oppaiden määrässä kuin varustuksiltaan olemattomissa maastotukikohdissa. Sen vuoksi joukkoa on hajautettu tarjoamalla useita reittejä jalkapatikasta bussiretkiin ja monin eri liikkumisvälinein siltä väliltä. Tämä tehosi erityisesti 2000-luvun alkuvuosina.

Eniten tapahtuma keräsi osanottajia vuonna 2003, jolloin mukana oli osin muistitiedon varaisesti noin 350 osanottajaa. Noin 200 patikoijan ohella maastossa liikkui polkupyöräilijöitä, ratsastajia, vesireitillä melojia ja teillä kaksi bussillista linja-autoretkeilijöitä. Em. tieto kaipaa vaellusarkistojen tutkimista, sillä paikallislehti Kaakonkulma kertoo sunnuntain päätöstilaisuudessa olleen noin 250 vaeltajaa; bussiretket oli toteutettu lauantaina, silloin luvut täsmäävät. Vuonna 2002 luku oli 197 vaeltajaa, 29 melojaa ja 46 bussiretkeläistä, yhteensä 272 henkeä. Ja vielä 2004 osanottajia oli lehtitiedon mukaan yhteensä vähän yli 200.

Sen jälkeen vaihtelevalla reittivalikoimalla tultiin aaltoliikkeen kautta vuonna 2009 aina vain reiluun 60 vaeltajaan saakka. Siitä alkoi hivuttautuminen kohti alkuvuosien lukuja ja nyt siellä ollaan taas. Se ei ole kovin yleistä Suomen kesätapahtumissa; huipulta on tultu alas ja sukellettu kiveen lopullisesti. Salpavaellukselle ei ole näin tapahtunut. Vuoden 2014 noin 200 vaeltajan ja nyt vielä parikymmentä henkeä suuremman joukon myötä tapahtumalla näyttäisi olevan tulevaisuutta.

Ja miksi niin?

Minun vakaa käsitykseni on, että Salpavaelluksen idea, tutustuttaa ihmiset juurta jaksain viime sotien aikaiseen itärajan linnoitukseen maastossa kantapään kautta, on kestävä. Kunnioitus sotiemme veteraaneja kohtaan on Suomessa suuri ja mitä enemmän itänaapurimme uhoaa, sen enemmän suomalaiset kiinnostuvat maanpuolustuksesta. Salpavaellus näyttää Salpalinjan kautta minkälainen oli suomalaisten maanpuolustustahto 75 vuotta sitten heti talvisodan jälkeen. Salpavaellus on yksi tapa siirtää sotien aikaisten sukupolvien tahtotilaa myös nykypolville.

Terho Ahonen

maanantai 1. kesäkuuta 2015

Salpa-asema oli yleisnimenä käytössä jo 1930-luvulla

Tässä sotahistoriaa tutkineen, Miehikkälässä syntyneen Osmo Kimmon mielenkiintoinen kirjoitus Salpa-asema -nimestä, jonka hän ystävällisesti antoi blogini käyttöön.

Salpa-aseman rakentaminen aloitettiin keväällä 1940, mutta tuon nimensä se sai vasta jatkosodan aikana. Siihen saakka siitä käytettiin useita erilaisia nimiä kuten uusi pääpuolustusasema ja Moskovan rauhan linja. 10.7.1044 ylipäällikkö vahvisti kenraaliluutnantti Oeschin esityksestä linjan nimeksi ”Suomen Salpa”, mikä sitten käytännössä vakiintui Salpa-asemaksi tai Salpalinjaksi.

Kerätessään aineistoa Suomen linnoittamisen historia -teokseensa Reino Arimo haastatteli 13.1.1975 kenraali Oeschiä. Arimo totesi: ”Silloin kun aloitimme Salpalinjan töitä, emme tienneet, että sen nimi tulee olemaan Salpalinja, senhän Sinä keksit vasta -44.” Oesch vastasi sen hyvin muistavansa ja kertoi: Silloin VKT-linjalla vihollisen painostus oli kova ja ajattelin sitäkin tapausta, että se täytyy jättää, jolloin Salpalinja on se, johon hyökkäys salvataan. Tähän Arimo: ”Kyllä minä sen muistan, se oli heinäkuuta -44, jolloin tämä putkahti esille, ja jolloin me rupesimme sitä käyttämään, tosinhan me olimme Salpalinjaa jo sitten uudestaan kunnostaneet, sehän jäi välillä kesantoon, kun mentiin sinne eteen.”

Nimi on mainio ja se houkuttaa pohtimaan nimen syntyä. Luonnollisesti sana salpa sopii erinomaisesti tähän yhteyteen. Pannaan portti salpaan ja estetään läpikulku. Salpalinja oli viimeinen rakennettu este vihollisen maahan tunkeutumiselle – siis Suomen Salpa.

Ranskassa oli I maailmansodan kokemusten myötä kehitetty kenttälinnoitustaitoa. Huhtikuussa 1918 Ranskassa oli päädytty yleiseen puolustusryhmitysmalliin, joka oli voimassa vielä 1930-luvulla. Tätä puolustusryhmitysmallia on käsitelty Suomen Sotakorkeakoulussa everstiluutnantti Bonsdorffin laatimassa luentomonisteessa Linnoitusoppi 1933 – 34. Tuon mallin mukaan puolustusasema jakaantui kolmeen tasoon:
(1) Etuvartioitten tiedusteluporras ja etuvartioitten taisteluporras   syvyys 0 – 6 km
(2) Päävastarinta-asema                                                                      syvyys 0,2 – 1,2 km
(3) Salpa-asemat                                                                                 syvyys 4 – 12 km

Tuon kolmannen tason puolustuslinjan ranskankielinen nimi oli position de barrage. Position tarkoittaa asemia ja sanakirjan mukaan barrage puolestaan patoa tai vallia. Siis vihollisen hyökkäyksen patoavat asemat, mistä suomenkielinen salpa-asema on oiva ilmaus. Oesch tunsi varmasti hyvin ranskalaisen puolustusryhmitysmallin. Hän teki vuosina 1923 – 24 useita matkoja Ranskaan tutustuen eri aselajeihin ja joukko-osastoihin, minkä jälkeen Oesch suoritti Ranskan sotakorkeakoulun 1924 – 26. Hän tunsi hyvin myös suomalaisen puolustusajattelun toimittuaan Sotakorkeakoulun johtajana Ranskasta palattuaan.

Ranskalaisessa puolustusmallissa siis päävastarinta-aseman eteen rakennettiin (1) etuvartioasema, jonka tarkoituksena oli antaa pääpuolustusasemassa oleville joukoille aikaa valmistautua taisteluun sekä estää päävastarinta-asemaa joutumasta vihollisen hyökkäyksen ensimmäisen iskun kohteeksi. Etuvartioasemat rakennettiin samojen periaatteiden mukaan kuin päävastarinta-asema, mutta sinne sijoitettiin vain vähäisiä joukkoja joten rakennustyöt mitoitettiin vastaavasti. Tukikohdat voitiin varustaa siten, että niissä pystyttiin taistelemaan saarrettunakin. Suomen kenttäohjesäännön mukaan etuvartioasemat olivat päävastarinta-aseman eteentyönnettyjä taisteluvartioiden asemia. Niiden tehtävänä oli päävastarinta-aseman verhoaminen, vihollisen tiedustelun ja yllätyksen estäminen sekä vihollisen hyökkäyksen hidastaminen.

Ranskalaisessa mallissa (2) päävastarinta-asema oli varustettu nauhamainen maastoalue. Tärkein osa oli sen etureuna, pääpuolustuslinja, joka oli suojattu jatkuvilla esteillä. Vihollisen hyökkäys murrettiin, esteillä ja jalkaväen tulella sekä tykistön sulkutulella. Automaattiaseet sijoitettiin siten, että asemien eteen saatiin yhtenäinen 500 m syvä tulisulku. Pienempi osa automaattiaseista sijoitettiin niin, että niillä mahdollistettiin yhtenäinen tulisulku vaikka vihollinen olisi osittain murtautunut asemiin. Pääpuolustuslinjan, ainakin sen heikkojen kohtien, takana oli toinen linja, jonne oli sijoitettu välittömät reservit ja eteentyönnetyt materiaalit. Takana oli vielä (3) toiset varustukset – salpa-asemat, jotka tukivat varsinaisten reservien käyttöä ja muodostivat lopullisen esteen jos hyökkääjä olisi tunkeutunut päävastarinta-asemaan. Alueella sijaitsevat metsät ja kylät varustettiin, mutta vihollisen puoleiset reunat jätettiin miehittämättä, niitä vain valvottiin. Puolustusasemat varustettiin esteillä ja hyvin suojatuilla yhteyksillä. 

Suomen kenttäohjesäännön mukaan päävastarinta-asema oli puolustusaseman vahvimmin varustettu osa, jolla päävoimat suorittavat taistelunsa. Sen muodostivat maastoon mukaan toisiinsa liittyvät ja syvyyteen porrastetut tukikohdat sekä erilliset kk-, pk- ja krh-pesäkkeet. Aseman etureuna oli pääpuolustuslinja, jonka edessä vihollisen hyökkäys oli torjuttava. Mikäli vihollinen onnistui murtautumaan päävastarinta-asemaan, oli pääpuolustuslinja vallattava takaisin. Taistelun päättyessä sen piti olla puolustajan hallussa. Takana oli tukilinja, jolle vihollisen eteneminen asemassa oli viimeistään pysäytettävä. Se antoi tukea sinne sijoitettujen reservien vastaiskuille ja hyökkäyksille.


Suuressa kuvassa Salpalinjaa voidaan – vaikkakin se oli kokonaan oma puolustuslinjansa – verrata ranskalaisen puolustusmallin kolmanteen tasoon, salpa-asemaan. Siellä viimeistään oli hyökkääjän vyöry pysäytettävä. Se oli Suomen Salpa. Nimi oli viesti. 

OSMO KIMMO, Helsinki

sunnuntai 24. toukokuuta 2015

Kulttuuria vain raavaille miehille ?

Tekstin kirjoittaja Elina Lyijynen on kulttuurituottannon opiskelija, joka ihmettelee miksi sanat kulttuuri ja sotahistoria eivät sovi samaan lauseeseen. Onko syynä se, että sotahistoria on pääsääntöisesti miesten harrastus ja vahvasti sidoksissa maanpuolustukselliseen toimintaan? Eikö vakiokävijöiden ikääntyessä olisi syytä saada sotahistorian luennoille ja tapahtumiin uusia kävijäryhmiä?  Markkinoidaan jatkossa tapahtumia myös kulttuuritapahtumina, joita ne oikeasti ovat.  Esimerkkitapahtuman esittely alla uudesta näkökulmasta. Tervetuloa kukkahattutädit!

Kuvitellaan raavas suomalainen mies, olkoon hänen nimensä vaikka Juhani. Pituutta lähes 190 cm, painoa reipas 110 kiloa ja ikää kohta viisikymmentä. Isoluinen roteva tyyppi, jonka keskivartalon kohdalle on kehittynyt kumpu. Ei niin iso ettei varpaitaan näkisi, vaan osoitus kirjoituspyödän takana työskentelystä ja hyvästä ruokahalusta. Juhani on tyypillinen aikakautensa tuote, mies, joka ei tunteistaan puhu. Mutta pussaa, jos sopiva nainen osuu kohdalle. Luonto on hänelle läheinen ympärivuoden, ruokapöytään hakee lisuketta metsästäen ja kalastaen. Kulttuurin harrastaminen on Juhanille jäänyt vähän vieraammaksi. Teatterissa on tullut käytyä viimeksi kymmenen vuotta sitten ex-vaimon pakottamana.

Kesäkuun lopulla Juhani ottaa osaa kolmipäiväiseen kulttuuritapahtumaan, vaikka hän ei sitä vielä tiedä. ”Höh”, sanoisi hän sille, joka tuollaista väittäisi. Raavasta miestä ei saisi mihinkään kukkahattutätien juttuun osallistumaan vaikka maksettaisiin. Tai jos tarpeeksi paljon luvataan, voisihan sitä tietysti harkita. Nyt Juhani erehtyy, hän on jo maksanut ilmoittautumismaksun ja aivan oma-aloitteisesti.  Hän ei kuitenkaan tiedä tapahtuman olevan kultturitapahtuma, koska järjestäjä ei ole sitä tapahtumaa markkinoidessaan kertonut. Miksi näin?

Tutustutaanpa kesäkuun viimeisenä viikonloppuma olevaan tapahtumaan tarkemmin. Tapahtumalla pitää olla kuvaava ja kiinnostava nimi, miten olisi ”Salaisen mansikkapaikan metsästys”, ”Kohtalokkaat hetket”, ”Kesäillan kimallus” tai ”Maistuvaa maastossa”.  Kyseessä taitaa olla puutarhatapahtuma vai oliskohan se kesäteatteriesitys tai hieno illallinen kristallilaseineen, ehkäpä retkiruokakurssi. Ei aivan, mutta luontoon ja Suomen kesään siinä voi tutustua, tehdä aikamatkan 1940-luvun kohtalokkaisiin hetkiin, tutustua suomalaisen jalokiven löytymiseen sekä syödä mahansa täyteen maittavaa lähiruokaa.

Lisäksi tapahtumasta löytyy seuraavia elementtejä: kulttuuriperintöön tutustumista, isovanhempien työhön perehtymistä, luonnossa liikkumista ilman pelkoa eksymisestä, soitannollista ohjelmaa, yhteisöllisyyttä, yhdessä kokemista ja oppimista sekä hyvää seuraa. Bonuksena on salskeita vihreäpukuisia miehiä oppaina, kantoapua tarvittaessa ja lisäksi lämmitettävä teltta nukkumista varten. Vaihtoehtoisesti voi osallistua yhden, kahden tai kolmen päivän mittaiseen tapahtumaan. Luulisi tämän helpotetun luontoretken kukkahattutätejä kiinnostavan, jos heille vain tapahtumaa markkinoitaisiin.

Tuollaiseen tapahtumaan ei ehkä Juhania saisi vapaaehtoisesti osallistumaan. Mutta jos tapahtumaa markkinoitaisiin kahdelle eri kohderyhmälle eli raavaille miehille ja historiasta kiinnostuneille tädeille, niin mitä tapahtuisi. Löytäisikö Juhani lopulta oman Venlansa, jonka kanssa jakaa hetket maastossa ja kotona. Mikä olisi sen ihanampaa kuin bongailla korsuja ja metsämansikkapaikkoja yhdessä metsän siimeksessä tai keskustella läheisten hetkien jälkeen Suomen kohtalon ajoista. Tuskin Juhanilla tätä vastaan mitään olisi. Syntyisikö tapahtuman sivutuotteeksi jopa uusi maajussille morsian tai napakymppi? Voisiko joku muu syy aiheuttaa ihon kananlihalle menemisen kuin luolien ja korsujen koleus kauniina kesäpäivänä.

Kysytäänpä asiaa eräältä tapahtuman pitkäaikaiselta järjestäjältä Terho Ahoselta: ”Voitaisiinko tapahtuman markkinointia suunnata myös uusille kohderyhmille perinteisestä kohderyhmäajattelusta poiketen?”

Terho Ahonen vastaa:

”Kyllä voitaisiin, ehdottomasti! Minkähänlaisen suosion Salpavaellus saisikaan, kun jo perinteisellä kohderyhmäajattelulla tapahtuma on saanut joka vuosi osallistujikseen huomattavan suuren joukon hehkeitä ja ennakkoluulottomia naisia? Maanpuolustus ja maanpuolustushistoria on ollut ja on  koko kansan, naisten ja miesten, asia!”

--------------

Tutustu Salpavaellus-tapahtumaan  osoitteessa: www.salpavaellus.net ja ota osaa! Jo 22. kerta.

Ps. Selitykset tapahtuma nimille:
”Salaisen mansikkapaikan metsästys” -  Maahan kaivettujen korsujen päältä löytyy parhaimmat metsämansikkapaikat.
”Kohtalokkaat hetket” - Puolustuslinjan eli Salpalinjan rakentaminen tehtii välirauhan aikana ja varauduttiin uuden sodan alkamiseen.
”Kesäillan kimallus” - Kotimainen jalokivi eli spektroliitti löydettiin estekivien louhinnan yhteydessä Ylämaalta.
”Maistuvaa maastossa” - Paikalliset Martat ja muut lähiruoan valmistajat vastaavat muonituksessa eri kohteissa.


lauantai 9. toukokuuta 2015

Ilmoittaudu SalpavaellukselleNyt vihdoin on pieni energinen hetki ja käytän sen tämän blogin yhden tarkoitusperän, Salpavaelluksen markkinoimiseksi.

22. Salpavaellus on kohta käsillä. Ilmoittautuminen alkaa vähitellen kiihtyä. Perinteiseen tapaan vaellukselle osallistumispäätöksiä konkretisoidaan ilmoittautumalla tuossa touko-kesäkuun vaihteen kahtapuolen. Tähän mennessä meillä on jo muutama kymmenen ilmoittautujaa, joka on ajankohtaan nähden enemmän kuin ”terhonmuistiin”.

Varsinkin suojelija Reserviläisliitto on ollut aktiivinen vaelluksen tiedottamisessa. Näkyvyyttä on ollut sekä liiton oman jäsenkunnan suuntaan että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hyvin. Ja tapahtuman omakin tiedostustoiminta aina silloin tällöin saa sanaansa näkyville. Tässä yksi esimerkki: http://reservinsanomat.fi/?page_id=1968

Salpavaelluksen reittivalikoima, niin kuin tuosta linkin jutusta käy ilmi, on hyvä, ehkä ennakkoon lupaavin kuin koskaan ennen.  Uutta tarjontaa on aivan varmasti myös "muka" kaiken kokeneille ja nähneille salpavaeltajille; Rantatien linjat – vai Kivijärven kierros –reitit, siinäpä valinnan vaikeutta!

Ja aivan oma lukunsa on ”Tulikaste” Salpalinjaan -reitti. Se on tarkoitettu ensikertalaisille, sellaisille jotka joko eivät ole koskaan käyneet Salpalinjassa tai siitä mitään kuulleet tai sitten niille, joilla aiheen kokonaiskuva yksityiskohdista puhumattakaan on vielä puutteellinen.

Reitti ensikertalaisille avaa Salpalinjaa varsin helpossa maastossa, mutta erittäin monipuolisesti ja vahvasti linnoitetulla Miehikkälän Salpalinja-museon ja kirkonkylän alueella. Reitin tarkoituksena ei ole tyhjentää pajatsoa kerralla, vaan antaa sellainen tietoisku, että sille osallistujat ovat koukussa ja tulevat täydentämään tietojaan seuraavilla vaelluksilla tai tutustumalla museokohteisiin tai liikkumalla itse Salpalinjassa. Salpalinjasta kaiken kertominen yhdellä vaelluksella on sitä paitsi sula mahdottomuuskin.

Vaellustapahtumaan kannattaa osallistua jo myös tapahtuman päättävän maanpuolustusjuhlan vuoksi. Tasan tunnin ohjelma koko homman päätteeksi kohottaa mielialat ja virittää väsyneenkin kehon isänmaalliseen, sotiemme veteraaneja ja ylipäätään kaikkia viime sotien aikana maapuolustuksen hyväksi työtä tehneiden kunnioittamiseen.

Tervetuloa Salpavaellukselle, valitse reitti ja ilmoittaudu: http://www.salpavaellus.net/tapahtumat/reitit/
ohje ilmoittautumiseen löytyy myös ko sivuilta: http://www.salpavaellus.net/tapahtumat/ilmoittautuminen/sunnuntai 19. huhtikuuta 2015

Tuli tauko!

Hyvät blogini lukijat!

Joskus asiat ja tekemiset menevät niin pahasti päällekkäin, ettei kaikkea kerkeä tehdä vaikka haluaisikin. Harrastuksista juuri nyt, tänään ja huomenna, akuutissa vaiheessa on saada RUK-opastukset kuntoon, saada oppaat riviin ja tehdä ohjeet kurssin 246 yksiköille. Myös Suomen Rauhanturvaajaliiton elokuun ampumamestaruuskilpailut työllistävät minua myös lähipäivinä, pitäisi saada kilpailumateriaali nettiin! Ja olenpa lupautunut pari Salpalinja-opastustakin järjestämään lähiviikkoina.

Ja kaiken kukkuraksi "vanha eläkeukko" joutui yllättäen pääsiäisestä lähtien sitoutumaan yhteen entiseen työhöni, sahatavaran kuivaukseen kolmeksi kuukaudeksi. Se projekti on nyt aluillaan, vienyt kaksi viikkoa 24/7, sama sitoutuminen kestää koko ajan, mutta homman käyntiin saaminen alkaa vähitellen päivävauhtia helpottaa. Ainakin vielä olen rättiväsynyt ja sen myötä saatan olla lyhytsanainen, ehkä kiukkuinenkin.

Mutta ollos huoleton, blogeja kirjoitan, kunhan ehdin. Uutta odotellessa suosittelen lukemaan oheisesta blogiarkistosta juttuja, joista puhtaasti Salpalinjan rakenteisiin liittyvät ovat aina täyttä tavaraa. Sisällysluettelo antanee hieman apua aihevalintoihin.

Terho Ahonen

sunnuntai 5. huhtikuuta 2015

Antti O Arposen muistolle

Tänään, 5.4.2015 tuli TV1:n Aamusydämellä –ohjelmassa pysähdyttävä kahden kuolemaansa valmistautuneen miehen haastattelu. Toinen heistä oli Antti O Arponen, joka kuoli 30.3.2015, viisi päivää tv-taltioinnin jälkeen.

Ohjelma oli erinomainen. Haastateltavat olivat avoimia ja rauhallisia. Uskon, että tuo asenne auttaa monia kohtamaan sen, mikä meillä kaikilla on edessä. Onneksi harva meistä tietää lähtönsä niin tarkkaan etukäteen, kuten he.
http://areena.yle.fi/tv/2467081


Antti O Arponen oli hyvin isänmaallinen mies. Hänen juurensa olivat menetetyssä Karjalassa; Karjala-lehden päätoimittajuus oli hänen viimeinen vakituinen työnsä, josta hän sairauden takia joutui luopumaan. Ainoa asia, jossa en voinut olla hänen kanssaan samaa mieltä oli hänen käsityksensä ns. Huhtiniemi-jupakassa 1944.

Antti lähetti vuonna 2012 oma-aloitteisesti minulle heti tuoreeltaan Karjala-lehdessä julkaisemansa kolumnin, jonka blogina Salpalinjan saloissa heti julkaisin. Siihen on linkki tässä alla. Sen myötä esitän osanottoni entisen esimieheni omaisille ja kunnioitan Antin muistoa ja toivon, että hänen ennustuksensa Salpalinjasta matkailuvalttina vielä joskus toteutuu.Terho Ahonen

keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Viisi vuotta sanaa Salpalinjasta

Eilen illalla viisi vuotta siten tulin kotiin Kotkasta alueellisen kehitysyhtiö Cursorin järjestämältä matkailuaiheisen sähköisen markkinoinnin kurssilta. Kahden päivän kurssille osallistuin hieman epäillen hankkiakseni uusia valmiuksia hoitaa yli kymmenen vuoden tauon jälkeen uudelleen ottamaani Salpavaelluksen tiedottajan tehtäviä. Sen verran ymmärsin, että kurssin sisältö ei ollutkaan ihan huuhaata. Ehkä nykyajan kotkotuksilla on paikkansa!

Siksi tänään tasan viisi vuotta sitten silloisilla tuoreilla kurssiopeilla avasin oman blogin ja kirjoitin siihen ensimmäisen jutun. Mitään ennakkotietoa blogin kiinnostavuudesta ja mahdollisista lukijoista ei ollut. Tein kuitenkin työtä käskettyä; blogi olisi yksi tapa viedä Salpalinjan ja siinä samalla Salpavaelluksen viestiä eteenpäin.

Tiesin, että tuuhean tukkani alla saattaisi olla valmista Salpalinja-tekstiä kerran viikossa julkaistavaksi ehkä noin puoleksi vuodeksi! Sen kummempaan tutkimustyöhön en aikonut sitoutua. Ajattelin kirjoittaa siitä, minkä Salpalinja-opaskokemukseltani tiedän. Suurin piirtein aanelosen pituisen tekstin tuottaminen ehkä noin kerran viikossa (oma aikatauluajatus) ei minulle olisi ongelma, jos vain aiheita on.

No, tämä teksti on nyt 274:s Salpalinjan salat –blogiin kirjoitettu juttu. Noista parisenkymmentä on vierailevien tähtien töitä, loput omiani. Kyllähän tuosta tekstimäärästä kohtuullisen paksun kirjan tekisi, mutta sitä tuskin kukaan viitsisi lukea. Sen sijaan 1-3 minuutin luku-urakka kerrallaan kuivaakin tekstiä on jo helpompi kenen tahansa lukaista, vaikka juuri se aihe ei kaikkein kiinnostavin hänelle olisikaan.

Google Analyticsin laskuri (noin kuukauden oli näppihäiriön takia pois pelistä) väittää, että Salpalinjan salat –blogia on käynyt vilkaisemassa tai jopa lukemassa tähän mennessä 33 333 eri kävijää! En tiedä mitä tuo numerosattuma ennakoi? Samainen laskuri tietää, että karkeasti joka toinen kävijä pistäytyy blogissa samalla ensimmäisen ja viimeisen kerran.

Mutta se puolikas joka jää enemmän tai vähemmän säännölliseksi lukijaksi, on se mikä minua kirjoittajana lämmittää. Kun jätän vain muutaman kerran piipahtaneet luvuista pois, jää vähintään kymmenen kertaa blogia lukeneita vielä noin 10 000 henkeä! Ja kun edelleen tiivistetään lukijakunta vähintään 200 kertaa, lähes viikottain blogissa käyneisiin, on heitäkin vielä 2 000 - 3 000 henkeä. Siitä olisi jo keskisuuri paikallislehtikin ylpeä. Niin minäkin, siitä huolimatta että laskurin lukuihin pitää suhtautua varauksella. Mutta ainakin suuntaa luvut antavat!

Se mikä Salpalinjan salat –blogissa eroaa vaikkapa paikallislehdestä on se, että blogi käsittelee vain yhtä ainoaa ja erittäin kapea-alaista aihetta, Salpalinjaa. Erikoisaiheena Salpalinja on siinäkin mielessä vaikea, että koko teema oli sotasalaisuus käytännössä Neuvostoliiton luhistumiseen saakka. Uskallan väittää, että potentiaalisessa, siis mahdollisessa suomenkielisessä lukijakunnassa on valtaosa, joka ei ole koskaan kuullutkaan tai ainakaan tiedä, mikä Salpalinja on. Miten siitä silloin voisi olla kiinnostunutkaan, saatikka, että tietäisi tämän blogin olemassa olosta!

Edellä olevassa on siis jo kulunutta muoti-ilmaisua käyttääkseni haastetta blogikirjoittajalle kerrakseen. Iloa on tuottanut se, että päivittäin blogissa vierailee jopa kymmeniä uusia kävijöitä, joista siis joka toinen jää tavalla tai toisella ”koukkuun”. Lukijakunta siis kasvaa hitaasti mutta varmasti.

Tämän kirjoittajalla ei ole lukijoilleen juuri muuta vastuuta kuin, että tekstillä on katetta. Siitä olen tarkka. Totta kai vahinkoja ja lipsahduksia sattuu, mutta ne korjataan heti kun havaitaan.

Lukukokemus, oli se sitten ilo tai kärsimys, ei maksa lukijalleen kuin oman lukemisen vaivan. Ehkä se selittää myös sen, että kielteistä palautetta ei ole tullut edes nimeksi; positiivista palautetta tulee onneksi enemmän. Ja jälkimmäinen on se voima, joka saa minut ”vääntäytymään” tietokoneen ääreen viikosta toiseen. Ja nyt viiden vuoden jälkeen täytyy kyllä tunnustaa, että viikottainen aihe ei enää humahda päähän niin helposti kuin alkuaikoina.


Minulla ei ole toistaiseksi pienintäkään aikomusta lopettaa kirjoittamista. Ehkä blogien ilmestymistiheys voi hivenen harventua, mutta niitä kyllä tulee, jos terveys säilyy edes tällaisena. Olisin tietysti hyvilläni, jos noista kirjoittamisaiheista saisin toivomuksia; itse alan olla niille sokea. En lupaa kaikkea toteuttaa, mutta mahdollisuuksien rajoissa kyllä. Suurena apuna tiedon tuottamisessa minulla on viime aikoina ollut Salpalinjan tutkijaystäväni Juha Kilpeläinen Lahdesta, kiitos! Yhteistyö jatkuu. Aihetoiveita voi lähetellä vaikkapa suoraan sähköpostiini terho.ahonen@haminetti.net

maanantai 23. maaliskuuta 2015

Täydennystä Kymijoki-linjaan Kotkassa

Kymijoen linjasta olen kirjoittanut tässä blogissani elokuussa 2014 http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2014/08/salpalinjalla-yhteyksia-myos-kotkaan.html sekä syyskuussa 2014 http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2014/09/norjalaiset-ehtivat-kymijoelle.html Täydennän Kotkan seudun osalta noita tietoja Juha Kilpeläisen Kierikkalan kyläyhdistyksen tilaisuudessa 19.3.2015 pitämän esitelmän tiedoilla.

Kymijoki-linjan rakentamista leimaa sen jääminen isompien tapahtumien ja linnoitushankkeiden, erityisesti Salpalinjan puristukseen ja varjoon. Töiden alkua sävyttää työjoukkojen vähyys ja suunnitelmien puute. Töiden huipennus ajoittuu talvisodan päättymisen ja Salpalinjan rakentamisen aloittamisen väliin; tehollinen, työvoimaltaan suurin huippu jää vain 2-3 viikon mittaiseksi.

Päämaja antoi käskyn merivoimien komentajalle aloittaa Kymijoki-linjan linnoittaminen jo 10.12.1939. Työt alkoivat vasta tammikuun alussa pienin voimin Utin seudulla. Tammikuun lopussa merivoimien jalkaväkijoukot, työryhmä Aho, aloitti linnoittamisen Tavastilassa merenrannasta Juurikorpeen.

Talvisodan päätyttyä linnoittamisjoukot siirrettiin Luumäen linjalta ja myös uuden rajan takaa Kymijoelle. Hetkellisesti linnoittajien määrä nousi jokivarressa jopa noin 17 000 mieheen. Aluksi linnoittajat olivat päämajan pioneerikomentajan Unio Sarlinin alaisuudessa. Huhtikuun 5. päivä  linja siirrettiin Edvard Hanellin alaisuuteen. Seuraavana päivänä hän määrää työt Kymijoki-linjalla lopetettavaksi. Niitä pienessä mitassa jatkettiin, Myllykosken - Utin –välillä vielä syksyyn 1940 ja jopa aina kevääseen 1941 saakka.

Nyky-Kotkassa linnoittajia oli maalis-huhtikuussa seuraavasti: merivoimien työryhmä Aho oli siis Tavastilassa. Ruotsalaiset vapaaehtoiset linnoittivat Sutelassa ja Lankilassa, norjalaiset Kotkan saarella ja hieman Hietasessa. Kymijoen eteläpäässä yli-insinööri Arthur Nikanderin johdossa (vahvuus noin 5 000 miestä, osastosta käytettiin silloin nimeä linja, joka nimitys myöhemmin jalostui Salpalinjassa työpiiriksi) olleet työryhmät linnoittivat Jumalniemestä Kierikkalan kautta Parikkaan, Jäppilän ja Pernoon välillä sekä Hurukselassa.

Ruotsalaisten linnoittajien saldoksi jäi Kymijoen länsihaarassa Lankilaan tehty kalliokorsu ja 1800 metriä taisteluhautaa. Norjalaisten noin 240 miehen osasto ehti ennen 10.4.1940 tapahtunutta kotiinlähtöään aloittaa kahden kalliokorsun louhimisen (Öljymylly ja Seurahuone) Kotkan saarella ja tehdä vähän maanpinnan puhdistusta Hietasessa.

Kotimaisin voimin Kymijoen itäiseen haaraan Jumalniemeen tehtiin kaksi kalliokorsua (luolaa), joista toinen 200 miehelle ja toinen 60 miehelle. Kierikkalaan louhittiin kalliokorsut sadalle ja 20 miehelle. Muut tämän alueen rakenteet olivat lähinnä muutamien satojen metrien pituisia pätkiä kiviestettä ja ampumahautoja. Jäppilän ja Pernoon välillä tehtiin kenttälinnoitettuja konekivääripesäkkeitä  ja majoituskorsuja ja varmaankin tietysti myös taistelu- ja yhdyshautoja. Saman tyyppisiä kenttälinnoitteitä tehtiin Tavastilassa ja Juurikorvessa.

Tyypillistä Kotkaan rakennetuille linnoituslaitteille oli niiden jääminen keskeneräisiksi. On selvää, että jos tilanne olisi kehittynyt ja Kymijoki-linja olisi jouduttu ottamaan käyttöön, olisi töitä siellä jatkettu kiivaasti.

Kotkaan rakennetuista Kymijoen linjan seitsemästä kalliokorsusta oli hyötykäytössä jatkosodan aikana ainakin kuusi. Kierikkalan pienemmässä luolassa oli Kymin ilmavalvonta-aluekeskus, IVAK, joka kai jonkin organisaatiomuutoksen tai muusta syystä siirtyi 1942 Lankilan kalliokorsuun. Merivoimathan himoitsi viime mainittua omaan esikuntakäyttöön, mutta siitä ei ole toistaiseksi vahvistusta, että saiko. Kierikkalan isompi ja molemmat Jumalniemen luolat olivat ammusvarastoina ja ”Seurahuoneen” luola polttoainevarastona.

Salpalinja-museo ja Juha Kilpeläisen K-linnoiteretket järjestävät 17.5.2015 linja-autoretken osaan Kotkan seudun Kymijoki-linjan kohteisiin. Seuratkaa ilmoittelua esim salpakeskus.fi –portaalissa.


torstai 12. maaliskuuta 2015

Oliko Salpalinjalla vaihtoehtoa?

Talvisota päättyi 75 vuotta sitten Moskovan rauhaan 13.3.1940. Neuvostoliitto taipui Suomen kanssa rauhaan tilanteessa, jossa se oli sotilaallisesti vahvoilla. Länsivaltojen avun pelko sai kuitenkin Stalinin toistaiseksi luopumaan sodan tavoitteesta, Suomen valtaamisesta ja miehittämisestä. Näin tältä osin sota jäi Neuvostoliiton näkökulmasta pahasti kesken.

Rauhanehtoja määrätessään Neuvostoliitto toimi kuten voittaja. Se määräsi uuden valtakunnan rajan monin paikoin kymmeniä kilometrejä kauemmas siitä, mihin puna-armeijan joukot olivat edenneet! Hankoniemen vuokraaminen, käytännössä haltuunotto oli selvää sanelua sekin.

Suomessakin talvisodan rauha ymmärrettiin varsin pian välirauhana. Monelle suomalaisille välirauha oli aika, jolloin valmistauduttiin hankkimaan takaisin menetty maa-alue. Neuvostoliitolle sama aika oli valmistautumista lopulliseen Suomen ratkaisuun. Intressit olivat vastakkaiset.

Ylipäällikkö Mannerheim ryhmitti Suomen armeijan puolustukseen uudelle itärajalle. Se oli selvä. Talvisodan taisteluissa suuria mies- ja kalustomenetyksiä, sanalla sanoen tappioita kärsinyt armeija ei ollut vahvimmillaan. Sillä oli kuitenkin valmistauduttava kenties hyvinkin pian eteen tulevaan Neuvostoliiton uuteen Suomen valtausyritykseen.

Mannerheimille ei riittänyt pelkkä armeijan ryhmittäminen puolustukseen, ei maahan kaivautuminen, kenttälinnoittaminen. Hän päätti yksinvaltiaasti sen enempää poliitikkoja tai kansalaismielipidettä kuuntelematta itärajan linnoittamisesta. Se oli paitsi valtava työmäärä myös huikea taloudellinen investointi. Silti päätös syntyi nopeasti ja toimeenpano lähti käyntiin heti. Salpalinja omasi huomattavaa taisteluarvoa jo reilun vuoden kuluttua töiden alkamisesta, jatkosodan alussa.

Suomessa on poltettu henkistä pääomaa paljonkin sen miettimiseen, olivatko kaikki sotaa edeltäneet, sen aikana ja jälkeen tehdyt johtopäätökset ja ratkaisut oikeita. On puhuttu ajopuuteoriasta Suomen ajautumisena Saksan syliin ja sitä kautta jatkosotaan jne.

Yhtä kaikki, mutta siitä en ainakaan minä ole nähnyt juurikaan keskusteltavan, oliko Suomella ja käytännössä Mannerheimillä ylipäällikkönä muita vaihtoehtoja, kuin rakentaa myöhemmin Salpalinjaksi nimetty itärajan puolustusasema? Siis panna käyntiin siihen asti koko maan suurin rakennushanke?


Mietitäänpä tätä samalla, kun ajatuksemme siirtyvät huomisen perjantain talvisodan päättymisen 75-vuotismuistojuhliin ympäri Suomen.